top of page

Prophecy 'The Himalaya Express' @ Empowering Europe Conference - Hanau, Germany - 02 september 2023

Bijgewerkt op: 8 mrt.

a riding train with the Himalaya mountains in the back
Himalaya Express

(Nederlands onderaan)


In August (2023), I had a dream. The Lord told me: “I am going to start the Himalaya Express.” I was puzzled and confused and asked Him why. He explained to me that as unreachable and as hard as it seems to cross the Himalaya, oftentimes so have the European churches this same conviction of reaching and connecting the other streams of kingdom expressions (believers, other denominations) out of fear. The Lord says, “I am capable of connecting you with each other although it might seem unbelievable. I am going to make it work and that’s why I call it ‘the Himalaya Express’. Because you don’t need to climb over the mountains, I am going to work underground, through these friendships and relationships. So it’s not going to happen via the “highways” of human doctrines, dogmas, titles, positions nor names. It will be a one-on-one in direct connection with each other. So don’t try to take these so called “highways” of dogma’s trying to reach each other because then you’ll get stuck and these amazing ‘railroads of Grace connection’ won’t be built after all. Instead you’ll need to go the humble ‘road of friendship and love’”, says the Lord. “That’s going to connect you with each other. You will notice that more and more people will leave the religious church infrastructures and the group of believers who (already have) left the church will grow. When you witness this happening, remember then this saying, ‘Not all whom are wandering are lost’. You’ll meet more and more people who are not connected to a hierarchical church structure anymore. When you do, don’t write them off as "lost". They’re still having a relationship with Christ and Me, the Father. They are desperate to see God’s Kingdom family take form in society. This will take place through grace, hope and love. And you, you can be one of those persons that connect with these isolated community groups of that village, that city, that church, … to finally connect them with each other! You will be able to reach them, to connect and to nurture them into the Kingdom and connect this stand-alone groups with the larger Family of God. You will become part of that new Kingdom family that I am putting you into. For you are to become whom I have created you to be in this time!” 

The Lord says, “I am the God that is Light, Love and Life. As you are made in My image and likeness, you are also Light, Love and Light and that’s what you have to offer to your surroundings.” 

You are in the Father, and He in you.


Peter Parthoens

 

Profetie 'De Himalaya Epress' - 02 september 2023


In augustus (2023) had ik een droom. De Heer vertelde me: "Ik ga de Himalaya Express starten." Ik was verbaasd en verward en vroeg Hem waarom. Hij legde me uit dat zo onbereikbaar en zo moeilijk als het lijkt om de Himalaya over te steken, zo vaak hebben de Europese kerken deze zelfde overtuiging van het bereiken en verbinden van de andere stromen van koninkrijksuitingen (gelovigen, andere denominaties) vanuit angst. De Heer zegt: "Ik ben in staat om jullie met elkaar te verbinden, ook al lijkt het misschien ongelooflijk. Ik ga ervoor zorgen dat het werkt en daarom noem ik het 'de Himalaya Express'. Omdat je niet over de bergen hoeft te klimmen, ik ga ondergronds werken, via deze ware vriendschappen en echte relaties. Dus het gaat niet gebeuren via de "snelwegen" van menselijke doctrines, dogma's, titels, posities of namen. Het zal één op één gebeuren in directe verbinding met elkaar. Probeer dus niet deze zogenaamde "snelwegen" van dogma's te nemen om elkaar te bereiken, want dan loop je vast en zal je deze geweldige "spoorwegen van genadeverbinding" niet gebouwd krijgen.

In plaats daarvan moet je de nederige 'weg van vriendschap en liefde' gaan", zegt de Heer. "Dat zal jullie met elkaar verbinden. Je zult merken dat steeds meer mensen de religieuze kerkelijke infrastructuren zullen verlaten en dat de groep gelovigen die de kerk (al) verlaten heeft, zal enkel maar groeien. Wanneer je dit ziet gebeuren, denk dan aan dit gezegde: 'Niet allen die dwalen zijn verloren'." Gelovigen zonder kerk zijn niet afgeschreven voor Pappa God!


"Je zult steeds meer mensen ontmoeten die niet meer verbonden zijn met een hierarchische religieuze kerk(structuur). Wanneer je hen ontmoet, schrijf hen dan niet af als "verloren". Ze hebben nog steeds een relatie met Mij, de Vader. Ze zijn wanhopig om Gods Koninkrijksfamilie vorm te zien krijgen in de samenleving. Dit zal plaatsvinden door genade, hoop en liefde. En jij, jij kan één van die personen zijn die zich verbindt met deze geïsoleerde gemeenschapsgroepen van dat dorp, die stad, die kerk, ... om hen eindelijk met elkaar te verbinden! Jij zal in staat zijn om hen te bereiken, te verbinden en op te voeden in het Koninkrijk en deze op zichzelf staande groepen te verbinden met de grotere Familie van God. Je zal deel worden van die nieuwe Koninkrijksfamilie waar Ik je in plaats. Want jullie moeten worden wie Ik geschapen heb om te zijn in deze tijd!"


De Heer zegt: "Ik ben de God die Licht is, Liefde en Leven. Zoals jullie naar Mijn beeld en gelijkenis gemaakt zijn, zijn jullie ook Licht, Liefde en Leven en dat is wat jullie je omgeving te bieden hebben."


Jij bent in de Vader en Hij in jou.


Peter Parthoens

19 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page