OVER JAN RUUSBROEC SCHOOL

Welkom bij 'Jan Ruusbroec'!

De scholen van de profeten hebben hun oorsprong en doel in de Bijbel.

De eerste school voor profeten werd opgericht door de profeet Samuël. Later werden er meerdere scholen van profeten gevestigd, waaronder in Bethel (2 Koningen 2: 3), Jericho (2 Koningen 2:15), Gilgal (2 Koningen 4:38) enz.

 

Als Jezus' Lichaam zijn wij geroepen om Zijn stem te (her)kennen en te horen! Daarom willen wij als profetische school relevant zijn voor deze tijd en natie, door Gods volk te onderwijzen en op te leiden in het horen van de Vaders stem en Zijn woorden te leren spreken tot individuen, zijn Kerk en de natie.

 

Yahweh is een God van bevrijding en herstel van de volkeren. Zijn Kerk moet Zijn hart, wil en gedachten voor de samenleving kennen en spreken, zodat zij berouw toont en hersteld wordt om Zijn Koninkrijk te zien.

 

Profetische stemmen worden geboren en/of opgevoed door God. Om een ​​profetische stem te worden, moet je verlangend, leerzaam en beschikbaar zijn. Een nederig karakter gaat aan de gave vooraf.

 

De Brusselse profetische school wil Belgische christenen opleiden in het profetische. We zullen dit doen door te groeien in het horen, bevestigen en handelen op profetische openbaring. Ons doel is het oprichten van discipels die discipels maken, die het Lichaam van Christus zullen zegenen, bevestigen, toerusten en bekrachtigen om Gods Koninkrijk te doen doorbreken in de gehele samenleving.

 

Eén ieder is geroepen om van God te horen. Ben jij bereid hierin te groeien?

 

Tot ziens,

 

Peter Parthoens

Oprichter

Wat geloven wij?

Bij B.P.S. geloven we het volgende:

  • Wij geloven dat de Bijbel het geïnspireerde, gezaghebbende Woord van God is.

  • Wij geloven dat er één God is, eeuwig

       bestaand in drie Personen: Vader, Zoon en Heilige Geest.

  • Wij geloven in de godheid van Christus Jezus, in Zijn maagdelijke geboorte, in Zijn zondeloze leven, in Zijn wonderen, in Zijn plaatsvervangende en verzoenende dood door Zijn vergoten bloed, in Zijn lichamelijke opstanding, in Zijn hemelvaart naar de rechterhand van de Vader.

  • Wij geloven dat voor het heil van zondige mensen, het geloof in Christus Jezus en de wedergeboorte door de Heilige Geest absoluut essentieel is.

  • Wij geloven in de huidige bediening van de Heilige Geest door wiens inwoning de christen in staat is om een goddelijk leven te leiden.

  • Wij geloven in de opstanding van zowel de geredden als de verlorenen.

  • Wij geloven in de geestelijke eenheid van gelovigen in Christus Jezus.

Wie was Jan van Ruusbroec?

Onze school draagt de naam van de Vlaamse mysticus Jan van Ruusbroec (°1293 - 1381), de 'Wonderbare'. Hij was een Brusselse priester die zich terugtrok in het Zoniënwoud voor een grotere intimiteit met God door een contemplatieve levensstijl.

Jan van Ruusbroec was een ziener, die in Gods aanwezigheid wist te komen en vervolgens van de Heilige Geest openbaringen kreeg over de lieflijke geborgenheid in Christus.

De legende spreekt van Jan die zich op een dag terugtrok uit het klooster om te gaan contempleren onder een boom op een verborgen plaats in het bos. Hij werd daar inwendig zo ontvlamd door het vuur van Gods aanwezigheid, dat hij tijd noch uur kende. Hij verbleef daar zo lang dat zijn medebroeders ongerust werden en een zoektocht instelden.

Na lang zoeken bemerkte een goed bevriende broeder in de verte een boom die volledig omgeven werd door een lichtkrans. Behoedzaam kwam deze man dichterbij en zag hij de vrome prior onder die boom zitten. Deze was als het ware weggerukt door het overvloedig smaken van de goddelijke zaligheid.

De innerlijke gloed van zijn devotie manifesteerde zich soms zó zichtbaar door een wonderbaar licht! - Jan van Ruusbroec - Mystiek licht uit de Middeleeuwen' van Paul Verdeyen - Davidsfonds/Leuven