top of page

​PROGRAMMA

Schoolaanbod: onderwijs en training

De school is een trainingschool met de focus op het profetische, waarbij de mensen vrijgezet worden in hun levensbestemming. De school hecht een evenwaardig belang aan het ontwikkelen van een geestelijk volwassen karakter en legt de nadruk op het ontdekken en activeren van de Geestesgaven in uw leven. Dit alles neemt plaats in een veilige omgeving van geloof.

 

De opzet van de training: 'Jan Ruusbroec' zoekt een gebalanceerde benadering bij het trainen van toekomstige profetische stemmen. De training is gericht op:

 • Het hart - We willen in diepte inspireren en levens nog meer zien veranderen en groeien in een diepe geestelijke toewijding en passie voor God en Zijn wereld.

 • Het hoofd - De training zal de studenten uitdagen op een academisch niveau door het brengen van begrip, kennis en nieuw inzicht in Gods werk.

 • De handen - Als laatste zal de training op praktijk gericht zijn om de studenten praktische kennis en vaardigheden bij te brengen zodat men kan groeien en succesvol zijn in deze gave en/of bediening.

 

De lessen vinden elk trimester plaats op dinsdagavond (tenzij anders vermeld), van 19u00 tot 22u00.

De klasgroep bestaat uit min. 6 en max. 12 studenten vanaf 18 jaar.

Aan studenten van trimesters 2 & 3 kan gevraagd worden deel te nemen aan enkele - vooraf aangekondigde - activiteiten, buiten de lesmomenten, die in het land georganiseerd worden.  Deze activiteiten zullen in lijn liggen met de visie van de school en hebben tot doel om praktijkervaring op te doen. De drie verschillende trimestermodules met hun onderwerpen vind je hieronder terug.

TRIM. 3 - ZIN VAN CHRISTUS

 1. Profetisch proces & ambt van profeet

 2. Dromen & hemelse legermachten

 3. Apostolische transitie

TRIM. 2 - RELATIE HEILIGE GEEST

 1. Identiteit in Christus

 2. Heilige Geest & Zijn gaven

 3. Karakter & leiderschap

TRIM. 1 - GODS VADERHART

 1. God en Zijn Koninkrijk

 2. Identiteit & Gods Naam

 3. Goddelijke communicatie

Een profetische cultuur is een opwindend en broodnodig element voor een baanbrekende (lokale) kerk. Met 'profetische cultuur' wordt bedoeld dat er onder de aanwezigen een gevoel van anticipatie is dat God Zijn aanwezigheid zal manifesteren en rechtstreeks tot Zijn volk zal spreken, hetzij door het gepredikte Woord van God en / of door de aanbiddingservaring. In de profetische cultuur gaat het niet alleen om een overvloed aan profetische woorden die tijdens kerkdiensten vrijkomen; dit kan doorheen allerlei vormen, zoals hieronder beschreven.
Wanneer een kerk een echte profetische cultuur heeft, is er een diepe verbinding met God tijdens samenkomsten die ertoe leidt dat gelovigen worden getransformeerd en zichzelf toewijden aan de roeping van God.

Uitingen van het profetische
Meisje speelt piano
Lofprijs & aanbidding

God heeft ons een heleboel 'oorlogsinstrumenten' gegeven die we als profetische tekens kunnen inzetten voor een naderende overwinning (Psalm 47:1; 144:1), nl. onze stem, handen en lichaamstaal (dans). Vanuit onze harten is dit een daad van aanbidding voor Jezus. Tegelijkertijd zijn dit krachtige profetische richtlijnen voor de engelen om te strijden tegen het demonische rijk en alles bij te stellen wat Gods Koninkrijk belemmert. Dit zijn krachtige bewegingen die God eren en je geestelijke vijanden vernietigen.

Profetische voorbede

 

De gave van profetie en voorbede is bedoeld om samen te werken. De gave van profetie is een van de negen gaven van de Geest die worden opgesomd in 1 Kor.12 en de eenvoudigste definitie is "zeggen wat God zegt." Het zijn echter meer dan alleen maar woorden. De woorden die we van de Heer spreken zijn woorden gevuld met genade en kracht om iets te creëren. Wanneer we profeteren in de context van gebed, verklaren we LUIDOP wat God over bepaalde situaties zegt. Dit is anders dan stil, contemplatief gebed. Profetische voorbede is declaratief! Het brengt orde in het geestelijke waardoor orde in het natuurlijke rijk plaatsvindt. Engelen voeren hun opdrachten uit, demonische complotten worden omver geworpen, atmosferen worden gereinigd.

Groep voorbidders bidden over de stad in het dal
Profeteren over een kerkgemeenschap
Profetische kerkdienst teams

 

Profeten hebben de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon en opbouw van het Lichaam van Christus (Efeziërs 4:11-13). We willen met andere kerken samenwerken door het uitsturen van profetische teams, die een combinatie bieden van enerzijds profetische training en anderzijds een gelegenheid bieden voor mensen om profetische bediening te ontvangen. Dit is een win-win situatie, waarbij de studenten praktijk kunnen op doen en de kerk opgebouwd wordt.

Profetisch evangeliseren & straatbediening

Hoe leer je te bedienen in een samenleving die God wil wissen uit het straatbeeld?

Vaak zijn degenen die beledigd zijn door het 'christianese', niet beledigd door een ontmoeting met God als we hen 

benaderen. We dienen te leren hoe we evangeliseren op straat, geleid door Heilige Geest, in een schijnbaar vijandige christelijke omgeving om krachtige ontmoetingen te zien gebeuren wanneer God de controle heeft.

Profeteren over een kerkgemeenschap
bottom of page