Profetisch woord voor 2022 en verder

Bijgewerkt op: 26 jan.

Hieronder vind u het profetische woord voor 2022 en verder. Deze werd pas op 12 januari 2022 gepost, ook al werden deze profetishe woorden eerder ontvangen.

In de afgelopen maanden heb ik bewust geen profetische woorden gelezen opdat ik niet beïnvloed zou worden door andere stemmen.

Dank om deze woorden te lezen. Neem ze zeker mee in jouw kwaliteitstijd met de Heer en weeg ze in verbondenheid met de Heilige Geest.

Veel leesplezier!


2022: het jaar van HERSTELLEN van, het AANSTELLEN over en het VOORSTELLEN tot


Deze tijd en deze wereld schreeuwt het letterlijk uit om recht en gerechtigheid (Psalmen 89:15). Rechtvaardigheid eist dat duisternis wordt geoordeeld om de liefde te beschermen tegen elke bederf.

We zijn in 2020 een nieuw tijdperk binnengegaan – sommigen noemen dit de vierde industriële revolutie -, wat vraagt om nieuwe leiders, in de kerk en de maatschappij. Als we aan het resetten zijn, dan zijn we aan het resetten in vorm, functie en structuren. We zijn aan het resetten in hoe we regeren en wie regeert.


De grotere context waartegen de huidige omstandigheden zich afspelen:

- 20 sept. ’19: Drie fases van transformatie van de kerk naar de ekklesia (‘oproepen burgers tot heersen als belangrijk wetgevend orgaan’)


1) Boots on the Ground Again’ {Lokaal}: De Heer doet de Kerk terugkeren naar het hart van de lokale samenleving. Leiders zullen getest worden aan het Woord van God: Zijn zij in lijn met het Koninkrijk en Zijn Geest van Waarheid? De gelovigen krijgen allemaal de kans om de kerk te demonstreren, door Christus terug op het niveau van jou en mij te brengen. We zullen niet langer meer gekend zijn als ‘biblians’ maar – opnieuw - als ‘christians’, wat zal leiden tot het herstel van de faam en eer van Christus tot de maatschappij.

2) The Great Prison Break’ {intra-lokaal}: De Kerk zit opgesloten in menselijke doctrines en structuren (> taboes), waardoor ze moeilijk aansluiting vindt – laat staan relevant is tot de maatschappij. We hebben terug te keren naar het bouwen van geestelijke huizen op de Rots. Foutieve dogma’s en doctrines zullen door Zijn Nieuwe beweging van de Geest weggespoeld worden waardoor er ruimte vrijkomt om Zijn ware Koninkrijk correct te bouwen in de maatschappij! Bevrijding van de verblinding door een religieuze geest komt in dit seizoen opdat de kerk kan opgroeien tot een ekklesia! (Hab. 3:2, 5-7, 13 & 18-19 + 2 Tim.)

Sinds November 2021 zijn we deze tweede fase ingegaan, waarbij Gods Geest de kerk aan het ontwaken en het bevrijden is van deze religieuze geest door een opkuising!

3) Economie {globaal}: Het tijdperk van oorlogsvoering op cultureel en economisch vlak. De ekklesia zal de economie binnengaan door gemeenschap te houden in die middens en hierdoor de economie beïnvloeden. Hierdoor zullen de (geestelijke) branden van de maatschappij geblust worden door het aanreiken van apostolische en profetische antwoorden!


KERK

Invloedsberg kerk: herstellen van, aanstellen over en voorstellen tot

Deze droom ontving ik op 22 december 2021, waarin ik op een grote berg loop die vele verschillende rivieren voortbrengt. De rivieren blijken vervuild te zijn. Op elke rivier is een kerkgebouw opgetrokken. Die rivieren hebben dus elk hun eigen kerk, maar die rivieren kennen nauwelijks of geen verbinding met andere rivieren. Het opmerkelijke is dat er achter élk kerkgebouw een waterzuiveringsinstallatie wordt toegevoegd door de Heer. Ik zie dat deze waterzuiveringsinstallaties het rivierwater reinigen dat elke kerk verbruikt heeft. Vervolgens worden de rivieren weer zuiver en vol leven door deze waterzuiveringsinstallaties. Als resultaat van deze zuiveringen verenigen de rivieren zich onderaan de berg weer tot één grote stroom!

De interpretatie van deze droom is de volgend: elke christelijke denominatie zal door de Heer plotsklaps door een proces van zuivering geleid worden, waardoor de verschillende openbaringen van de Geest – waar zij zich elk van hen op gefundeerd hebben, terug tot een zuivere stroom van Koninkrijksopenbaring wordt tot de wereld, voor de geestelijk-hongerige mensen om te ontdekken en samen te zien komen van de invloedsberg van geloof (let op: ik spreek niet van religie! Religie is een door mensen gemaakt systeem dat probeert God in ons menselijk perspectief te plaatsen en probeert door streven te verdienen wat Hij al vrijelijk aan alle mensen heeft gegeven door Zijn onvoorwaardelijke en ongevraagde liefde.)

De invloedsberg van geloof zal opnieuw een zeer zuiver stroom van openbaringen kennen dat de andere invloedsbergen van de maatschappij zich dorstig zullen keren tot de invloedsberg van geloof – de ekklesia – om antwoorden en demonstraties van Gods koninkrijk tot alle menselijke problemen te ontvangen (Matteüs 4:8).

(Ekklesia: ‘burgers die tot een vergadering opgeroepen worden om te heersen als belangrijkste wetgevend orgaan en uitgebreide bestuurlijke bevoegdheden heeft’. We zijn geroepen om heerschappij en bestuur, zoals dat gebeurt in Gods Koninkrijk, in het land en de wereld vrij te zetten. Dit wordt bereikt door het vernietigen van demonische structuren die de heerschappij over steden en naties hebben gevestigd en door deze te vervangen door een echte apostolische regeringsstructuur. Het wordt bereikt door het vestigen van het leven van God in het land met mensen die bevrijd zijn van zonde, ziekte en demonische onderdrukking - dingen die tegen de wet in Gods Koninkrijk zijn.)


Herstel van “VERWACHTING”

God wil de verwachting onder Zijn kinderen herstellen, opdat hoop en geloof terugkeert in Zijn Almacht. Romeinen 15:13 (Mirror Study Bible, vertaald) - ‘God, die de Ingenieur van de verwachting is, vervult u tot de rand met stille verrukking. De dynamiek van de Heilige Geest overstijgt elke mogelijke aarzeling in de hoop met geloof.

Habakkuk 3:13 (NBV) - ‘Om uw eigen volk te redden trekt u uit, u komt tot redding van uw gezalfde. Het dak van de wetteloze slaat u stuk, u legt de fundamenten bloot tot de laatste steen. Sela

Ik zegen jullie: “Vader, herstel ieder van Uw mensen hun geloofsverwachting opdat we opnieuw willen verwachten! Verwachten van geloof, hoop en liefde. Vergroot ieders verwachting, Vader, zodat we in groter geloof mogen wandelen! Vader, beloon ieders verwachting opdat we Uw Koninkrijk in liefde kunnen demonstreren door wonderen en tekenen! In Jezus’ Naam, amen.”


Herstel van onze identiteit en goddelijke natuur

2 Korintiërs 10:15-16 (Mirror Study Bible, vertaald) – “Wij verwachten dat, naarmate uw geloof toeneemt, ons werkgebied onder u aanzienlijk zal worden uitgebreid, zodat wij het Evangelie ook kunnen verkondigen in landen buiten uw gebied.

De Heer zegt: “Jouw gehoorzaamheid is jouw geloofsfocus. Wees wijs en wordt zeer vertrouwd met dat wat goed en onschuldig – anders gezegd: ongemengd - is met het kwaad. Gehoorzaamheid wordt geactiveerd dor geloof (Rom. 1:5; 16:26). Gehoorzaamheid wordt ook in het Grieks wel vertaald met accuraat horen!

Een toename van het profetische is een kenmerk van het nieuwe tijdperk! Hoor, zie en wandel!


Als jullie Schepper verlang Ik ernaar jullie mensen te herstellen naar het beeld en gelijkenis van Mij, zegt God, wat bestaat uit:

- een ware geestelijke identiteit,

- je ware verloste onschuld en

- jouw deelname aan Mijn goddelijke natuur!

Deze zijn onze erfenis in Christus!

Discipelschap: Aanstellen over

De Heer zegt: “In het tweede kwartaal van 2022 zullen massa’s mensen de kerken opzoeken en betreden met de hoop op het bevredigen van hun geestelijke honger. Lokale kerken, zijn jullie voorbereid op het discipelen van deze massa’s mensen? Want hen enkel verwelkomen en doen neerzitten in een kerksysteem zal níet voldoende zijn om hen werkelijk betrokken te houden! Herinner je, we zijn een nieuw tijdperk binnengegaan! Bereid je dus voor met het hebben van discipelschapstrainingen alsook jullie tijd én geld tot deze mensen! De massa zal zo groot zijn dat je als kerkgemeenschap zult moeten samenwerken met de naburige en andere - ook katholieke – christelijke geloofsgemeenschappen om een antwoord te kunnen bieden tot hun noden! Zie naar de bovenstaande droom van de rivieren die resulteerde in netwerkvorming!

Waarom de Katholieke kerk met haar vele kerkgebouwen? Ten eerste omwille van Gods verlangen om terug te keren naar een “leven onder de kerktoren”; het kerkgebouw in het midden van het dorp is de bekenste plaats van afspreken in België bij het bezoeken van een onbekende plaats omdat die centraal gelegen is! Ten tweede omdat de Katholieke kerkfabriek een groot patrimonium kent, dat leeg loopt of leeg komt te staan, wat de meeste andere christelijke denominaties (nog) niet bezitten. Alsook het her-waarderen van de woonkamer-geloofsgemeenschap, wat het summum voorstelt van het hart van ieder gezin en dus jouw buurt. Daarnaast ben jij het best bekend met de lokale geschiedenis van uw eigen woonplaats en spreek jij de taal van de lokale bewoners.


Missie-gerichte ekklesia:

Zij die Mij liefhebben zitten als koningen/koninginnen in de kring van vriendschap (tegenbeweging van 'de kring der spotters' - Psalm 1:1, 5; 2:8-12) en heerschappij, want IK BEN de Koning der koningen. Jullie zijn die koningen / koninginnen van Mij (Rom. 5:17 & 2 Tim. 2:12 & Openb. 5:10) om de leiding te nemen over de omstandigheden die zich voordoen in de samenleving. Neem verantwoordelijkheid voor het gezag dat Ik jullie heb gegeven.

Sommige mensen binnen kerken zal Ik bevorderen tot posities van leiderschap over bepaalde gebieden van de samenleving (kleine of grote niveaus) of degenen die al in posities van autoriteit over mensen staan, zullen een toename hiervan zien over bepaalde gebieden van de samenleving.

Wees op de uitkijk voor degenen die (al) werkzaam zijn in de samenleving in deze apostolische / profetische zalving, om van hen te leren. Nodig hen uit om te horen van hun wijsheid en inzicht, laat hen jullie onderwijzen, hoor van hen hoe jullie als kerk -die (nog) geen toegang heeft tot die gebieden van de samenleving- hen kunnen ondersteunen in hun werk om 'de kerk daarbuiten te zijn'.

Hoe heerlijk is het wanneer Mijn volk elkaars zalving gaat eren, die de volle kracht van Mijn opstanding zal ontsluiten om de naties die Ik jullie gegeven heb weer op te bouwen en te herstellen.


Rebellen en pioniers worden leiders

Dit jaar zet Ik Mijn zonen en dochters in het zoeklicht die de afgelopen decennia als “rebellen” en buitenbeentjes werden bestempeld door het kerksysteem, maar in werkelijkheid pioniers van hart zijn. Zij die zich nergens thuis wisten en niet begrepen voelden. Voor zo’n tijd als deze leven zij! Zij hebben zich in de afgelopen jaren verdiept in Mijn Woord en doorworstelden karakteriële testen die Ik hen gaf, zegt de Heer, opdat ze klaar zijn voor zulk een tijd als deze. Het jaar 2022 is het jaar van reformatie van Mijn kerk. Er komt een reformatie van ogenschijnlijk ‘nieuw’ Bijbelse waarheden, wat echter een her-ontdekking is van wat altijd al was. Deze Koninkrijksonderwijs zal Mijn kerk geestelijk doen her-verbinden met mijn Logos door Mijn Pneuma, wat vele geestelijke principes en dimensies opnieuw in werking zal zetten. Zoals een motor die geschakeld wordt van de ene versnelling naar de volgende, waardoor een grotere capaciteit wordt vrijgezet.

Deze leiders zullen bekend staan als leiders van nederigheid en vrees voor de Heer. Zie het leven van Jozef (Genesis 37-41): hij werd tot drie keer toe in zijn leven verraden en ten onrechte beschuldigd over een periode van 23 jaar. Toch hield hij zijn hart vrij van wrok en werd hij gekneed in nederige vriendelijkheid. Pas toen werd hij aangesteld over de natie.

Volgelingen van Christus zullen vanuit de kerk aangesteld worden in leiderschapsposities binnen de maatschappij. “Wat is je gewogen gewicht in deze tijd?”.


MAATSCHAPPIJ

Momenteel ervaren we een derde wereldoorlog; een oorlog van bio-wapens en (mis)informatie. De grote strategie is verwarring. Verwarring spreekt van het geestelijke Babylon. Het geestelijke Babylon is meermaals in de geschiedenis door God veroordeeld voor haar religieuze en politieke geest die Christus wilt vervangen. Dit geestelijke Babylon komt tot een einde omdat een nieuw tijdperk gestart is.


Economie en geld

De vele kaartenhuisjes die er nog rechtstaan gaan dit jaar zeker omvallen, zegt de Heer. Alle zekerheden die de mens heeft opgesteld voor zijn aangezicht als afgoden gaan vallen en verbrijzeld worden zoals het beeld van Dagon neerviel in Mijn aanwezigheid (ark) en krachteloos over bleef {geen armen en hoofd} (1 Sam. 5:1-12).

De huidige economische (schijn)structuren wordt onthuld en ontmanteld tot wat het werkelijk is. Het zullen spooksteden en lege hulzen worden. Zoals de dag waarop de talloze corrupte handelaars uitschreeuwde en rouwden bij de val van Babel.

Jesaja 47; 48:20 (NBG) - ‘Trekt uit Babel, ontvlucht de Chaldeeën. Verkondigt het met jubelgeklank, doet dit horen, verbreidt het tot aan het einde der aarde; zegt: De HERE heeft zijn knecht Jakob verlost.

Jeremiah 51:6 (NBG) – ‘Vlucht uit Babel, laat ieder zijn leven redden; komt niet om in zijn ongerechtigheid, want dit is de tijd der wrake voor de HERE, het verdiende loon betaalt Hij hem.

Openbaringen 18:4 (NBV) – ‘Toen hoorde ik een andere stem uit de hemel zeggen: 'Ga weg uit die stad, mijn volk, zodat je geen deel hebt aan haar zonden en ontkomt aan de plagen die haar zullen treffen.

Alle rijkdom en valse heerlijkheid wordt onthuld en de rijkdommen zullen in beslag genomen worden en herverdeeld worden. Het monetaire systeem zoals we het nu kennen is bankroet en zal vallen. Zij die Mammon tot afgod hebben gesteld, dachten alles te bezitten, maar zullen op één dag alles verliezen; niet alleen hun rijkdom, maar ook hun reputatie en veiligheid. Ik openbaar Mijzelf vanwege het hulpgeroep van Mijn Ekklesia, - zij die weten wie zij zijn in Christus (Hand. 4:24-31).


Onthoud je van elke corruptie en hebzucht, zegt de Heer. Geef tienden zoals Abraham deed. Zie om naar de armen en de weduwen (Jac. 1:27)! De weduwe van Sarefat met de kruiken om de voorziening van de Heer op te vangen (1 Kon. 17:7). Investeer in het opbouwen van de maatschappij en Ik maak je succesvol.

Wat je afgelopen jaar begonnen bent in profetisch gebed: het bouwen van de ekklesia én de toekomstige natie doorheen decreten in de Geest. Blijf dit doen als geloofsgemeenschap!


Voor het komende jaar, waar een grote omwenteling zal komen over de vermeende zekerheden van de samenleving, om ze te doen wankelen, is voor jullie om tot het volgende besef te komen, dat: IK BEN jullie

- Beschermer ~ El Gabor,

- Voorziener ~ El Roï,

- Heerser ~ El Elohim, tot jou en je familie!

Zoals Ik de zwoegende Elisa riep van achter de ossen die streefde voor zichzelf en zijn familie om te overleven (1 Kon. 19:19-21), zo roep IK jullie van achter de ossen van het streven tot overleven voor jezelf en je familie. In deze dagen roep en zend IK jullie vanuit een positie van overleving naar een positie van overvloedig leven om de waarheid te verkondigen en een natie in actie te brengen om voor de Waarheid te strijden.

De waarheid komt aan het licht op vele vlakken binnen de maatschappij!


Regeringen gaan in het/de komende ja(a)r(en) vallen. Nieuwe leiders die God vrezen zullen aangesteld worden. Dit zullen niet alleen opgegroeide christenen zijn, maar mensen die doorheen deze crisis een directe openbaring van Christus hebben ervaren

Mensenhandel zal aan het licht gebracht worden door de burgers en de kerk, zegt de Heer. Door het profetische zal de ekklesia een grote rol spelen in de opsporing en onthulling van pornografische netwerken. De kerk zal zich ook eveneens toespitsen op bevrijdings- en rehabilitatie bediening van de vele slachtoffers en daders van de seks-industrie. De seks-industrie zal financieel drooggelegd worden.

Bid voor de onthulling van de mensenhandel netwerken waarbij niet alleen de kleine garnalen maar ook de topcriminelen van deze netwerken gevat en veroordeeld worden, ongeacht hun maatschappelijke positie of titel. Opdat recht en gerechtigheid mag zegevieren!

Ik ga doorheen de ekklesia dit land herbouwen op cultureel vlak, waarbij het denken bij de mensen zal veranderen en verschuiven naar een openheid en bewustwording van het geestelijke, maar dan richting het christelijk geloofsbeleving. Ik Ben de mainstream! Ik Ben het Normaal, de geijkte Waarde en de Norm, zegt de Heer. De ekklesia gaat de openstaande schulden van geesteservaringen tot de maatschappij vervullen.


Later zal men naar dit overgangsproces, wat dit tijdperk in weze is, verwijzen met het begrip “de christelijke vernieuwing” van de maatschappij.516 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven