top of page

In dit trimester leren we hoe Gods stem te onderscheiden voor een ander, waarin we onze relatie met Heilige Geest zullen belichten.

Wie is Hij? Wat doet Hij? Waar houdt Hij van?

 

We bekijken hoe jouw karakter in het bijzonder en leiderschap in het algemeen hiermee verbonden zijn.

Inschrijving trimester 2 -Relatie met Heilige Geest

Tijd en locatie

Enkel op dinsdagavonden, van 10 januari 2023, 19:00 CET totenmet 28 maart 2023, 22:00 CET.

'Perks Hof', 1820 Steenokkerzeel, Belgium

Over de lesavonden

A. Kosten en inschrijving: 

De school bestaat uit drie verschillende trimesters. Dit trimester bestaat uit 16 lessen die doorgaan op dinsdagavonden van 19u00 t.e.m. 22u00.

 • De kostprijs per trimester bedraagt €249, te betalen vóór de aanvang van het trimester. Deze prijs bevat het cursusmateriaal, uitgezonderd de boeken die mogelijks gevraagd worden te bestuderen tijdens het trimester.

 • Wanneer men zich inschrijft voor een heel schooljaar (3 trimesters), geldt een korting van €100 en betaalt men slechts €647. Ook hierin zit het cursusmateriaal vervat, uitgezonderd van de boeken die mogelijks gevraagd worden te bestuderen tijdens de drie trimesters.

 • Indien je als koppel wenst in te schrijven voor een trimester, geldt een partnerkorting van 50% en bedraagt dit €373.

 

Indien er niet op tijd betaald wordt, vervalt de inschrijving en zal uw plaats ingevuld worden door een andere kandidaat-student(e).

 

B.P.S. werkt samen met gastdocenten, vanuit de V.S. of Europa, die een speciale expertise hebben m.b.t. een onderwerp. Voor de gastdocent(en) zal tijdens de lesmomenten een collecte opgehaald worden die als honorarium wordt aangewend. Deze collecte heeft een tweevoudig doel:

 1. Het onderwijst de studenten het bijbelse concept van financiële voorziening voor hen die ons het Woord onderwijzen (Galaten 6:6) en 

 2. zegen en zorg voor hen die ons onderwijzen.

De instapmomenten voor de B.P.S. zijn jaarlijks vastgelegd in januari, april en september.

B. Aanwezigheid:

Bij ieder lesmoment wordt de aanwezigheid van de student(e) geregistreerd.

Het lesgeld wordt niet terugbetaald bij afwezigheid. De student(e) draagt de verantwoordelijkheid aanwezig te zijn op elk lesmoment of elke voorop aangegeven activiteit (binnen of buiten het schoolgebouw).

De student(e) verwittigt de school of lesgever voorafgaandelijk in geval van afwezigheid.

 

C. Studenten vereisten & gedragsregels

Om geaccepteerd te worden tot het trainingsprogramma van de Brusselse profetische school, moet elke student(e) aan de volgende vereisten voldoen:

 1. De student(e) dient een gelovige te zijn in Jezus Christus en Jezus als Heer en Heiland ontvangen te hebben.

 2. De student(e) stemt ermee in zich te zullen houden aan B.P.S.-gedragsregels.

 3. De student(e) stemt ermee in alle kosten en bedragen te betalen zoals vermeld op het inschrijvingsformulier. 

 4. De student(e) stemt ermee in om alle lesmomenten bij te wonen gedurende het programma. 

 5. Indien de student(e) méér dan drie lesmomenten per trimester mist, kan de school beslissen om de student(e) te schorsen van het programma en kan de student(e) gevraagd worden om zich voor een later trimester/schooljaar opnieuw aan te melden.

 6. De student(e) stemt ermee in contact op te nemen met de school om hen op de hoogte te brengen van zijn/haar afwezigheid. 

 7. De student(e) stemt ermee in om bij ieder lesmoment op tijd aanwezig te zijn.

 8. De student(e) dient zelf zijn/haar kerkleiding op de hoogte te brengen van zijn/haar deelname aan de Brusselse profetische school .

 

Zolang ik betrokken ben bij de Brusselse profetische school:

 • Zal ik leven volgens een bijbelse standaard van moraal gedrag:

        o Ik zal niet betrokken zijn bij illegale activiteiten;

        o Ik zal mij geheel niet bezighouden met immorele activiteiten volgens een Bijbelse definitie;

        o Ik zal godvruchtige moraliteit een prioriteit maken in mijn leven en gedrag.

 • Als ik zeg dat ik iets zal doen, dan zal ik het doen.

 • Ik zal betrokken zijn bij een christelijke gemeenschap, bv. een kerkelijke gemeente of een huisgemeente.

 • Ik zal mijn best doen om alles wat ik leer in de school, toe te passen in mijn persoonlijk leven.

 

Dank en tot ziens,

 

'Jan Ruusbroec' - B.P.S. 2022

bottom of page